Social Icons

Samstag, 12. März 2016

بر اساس اطلاعات بدست آمده معاونت وزیر اطلاعات ترکیه در هفته های گذشته در کردستان عراق بر سر برده است و برای دومین بار به شهر کویه رفته و با آقای نسطفی هجری و اعضای حزب دموکرات کردستان ایران دیدار به عمل آورده استبر اساس اطلاعات بدست آمده معاونت وزیر اطلاعات ترکیه در هفته های گذشته در کردستان عراق بر سر برده است و برای دومین بار به شهر کویه رفته و با آقای مسطفی هجری و اعضای حزب دموکرات کردستان ایران دیدار به عمل آورده است.


بر اساس اطلاعات بدست آمده ترکیه از حزب دموکرات کردستان ایران خواسته است در مقابل دریافت کمک باید حزب دموکرات کردستان ایران علیه حزب کارگران کردستان به نفع ترکیه دست به تجسسی بزند و جا و مکان استقرار نیروهای حزب کارگران کردستان به ترکیه نشان بدهد برای اینکه نیروی هوایی ترکیه دقیق آنها را هدف قرار بدهد.
همین منابع گفت حزب دموکرات کردستان عراق به رهبری مسعود بارزانی دارد به طور فعال علیه حزب کارگران کردستان به نفع ترکیه جاسوسی میکند.
و همین منابع گفت در هفته های گذشته رئیس وزرای ترکیه به ایران سفر نموده بود از ایران خواسته بود تا مشترکا علیه مواضع و مکان و جای استقرار حزب کارگران کردستان با هم همکاری اطلاعاتی  بکنند برای نابودی این حزب و هنوز خبری در این باره آیا ایران با ترکیه در این زمینه همکاری میکند و یا نه خبری دریافت نکرده ایم اما ایران و ترکیه هر چند با هم اختلافات داشته باشند بازهم در مورد کردها متحد هستند در حالیکه دولت ترکیه علیه تاسیسات اتمی ایران جاسوسی میکند برای غرب.
و در وزارت اطلاعات ترکیه اشخاص مخصوص کارگذاشته است که در باره ایران کار میکنند و مسائل موشکی و لوجستیکی ایران را زیر نظر دارند.
افرادی که در وزارت اطلاعات ترکیه علیه ایران جاسوسی میکنند کسانی هستند در اصل ایرانی هستند و اهل آذربایجان ایران هستند و مقیم ترکیه هستند و بعضی از این افراد تحت نام توریست به ایران سفر میکنند و با جاسوسان داخلی ایران دیدار میکنند این افرادی که ایرانی هستند با اسم مستعار به ایران سفر میکنند.

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen

 
Blogger Templates