Social Icons

Freitag, 9. Juni 2017

میگن این دادشاهای ناتنی دعواشان شده و مردم هم به خاطر اختلافات این دو دادش کشته شده است سناریویی ساز کردند تا شاید از حمله احتمالی آمریکا در امان باشند سران رژیم آخوندی ایران. بر اساس اطلاعات بدست آمده وزارت اطلاعات خود نیز راه را هموار نموده برای ورود داعش به ایران و سپس نیروهای داعش را همراهیی نمود برای دو جا که از نظر وزارت اطلاعات این دو مکان برای پیشبرد استراتژیکی رژیم ایران مهم و حیاتی میباشند و داعش اگر در خاک ایران به رژیم ایران حمله کند میتواند به نفع رژیم ایران تمام بشه این عملیاتی که داعش انجامش میدهدو این عمل میتواند آقای ترمپ نسبت به رژیم ایران نرمتر کند و در اینجا مسئولین آمریکایی نسبت به ایران کوتاه بیایند و بیشتر حملات خویش متوجه داعش بکنند.


میگن این دادشاهای ناتنی دعواشان شده و مردم هم به خاطر اختلافات این دو دادش کشته شده است سناریویی ساز کردند تا شاید از حمله احتمالی آمریکا در امان باشند سران رژیم آخوندی ایران. بر اساس اطلاعات بدست آمده وزارت اطلاعات خود نیز راه را هموار نموده برای ورود داعش به ایران و سپس نیروهای داعش را همراهیی نمود برای دو جا که از نظر وزارت اطلاعات این دو مکان برای پیشبرد استراتژیکی رژیم ایران مهم و حیاتی میباشند و داعش اگر در خاک ایران به رژیم ایران حمله کند میتواند به نفع رژیم ایران تمام بشه این عملیاتی که داعش انجامش میدهدو این عمل میتواند آقای ترمپ نسبت به رژیم ایران نرمتر کند و در اینجا مسئولین آمریکایی نسبت به ایران کوتاه بیایند و بیشتر حملات خویش متوجه داعش بکنند.

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen

 
Blogger Templates