Social Icons

Sonntag, 11. Juni 2017

وزارت اطلاعات برای دو هدف به توزیع افکار داعش در مناطق کردنشین دست زده است یک برای کم رنگ نمودن مبارزه ملت کرد و برای توجیه بیشتر برای سرکوب کردها و کشتار بیشتر کردها و مشروعیت بخشیدن به قتلعام کردها.


وزارت اطلاعات برای دو هدف به توزیع افکار داعش در مناطق کردنشین دست زده است یک برای کم رنگ نمودن مبارزه ملت کرد و برای توجیه بیشتر برای سرکوب کردها و کشتار بیشتر کردها و مشروعیت بخشیدن به قتلعام کردها.
و دستیگیرهای بیشتر در مناطق کردنشین به بهانه وجود داعش در میان کردهای سنی و حمله به این مناطق.
و وارونه نمودن افکار عمومی و بیسج افکار عمومی علیه کردها در شرق کردستان
 و بدست آوردن مشروعیت بین المللی برای کشتار و اعدامهای بیتشر علیه جوانان کرد به بهانه وجود داعش در این منتطق از کردستان.
2 برای کاستن تهدیدهای دولت جدید آمریکا وزارت اطلاعات دست به ساختن چنین سناریوی زده است .
 در اصل تفکر خمینی همان تفکریست که داعش ازش پیروی میکند مگر خمینی دست به ترور در خاک آلمان خاک اتریش خاک فرانسه و خاک سویس و خاک ترکیه و خاک خراق و خاک ایتالیا نزده است علیه مخالفین خود مگر فرق و تفاوت میان افکار خمینی و افکار داعش چه فرقی وجود دارد اینها دارای یک اندیشه هستند در اصل تفکر داعش زائیده ای تفکر خمینیست

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen

 
Blogger Templates